ngëyéy

ngëyéy
my mom
Recording(s)
Sample Sentences
wdë o ndowabman ni wgëyéyen – h/s is going to try to see his mom
ttho ngi dé kenonasi o ngëyéy – I didnt get a chance to talk to my mom
dawéwgëmgok ngi zhé nashkak o ngëyéy – my mom sent me to town
gwi mathibitmëwa né o ggëyéynan – are you gonna write a letter to our mom?
o wabde'esh odë mzen'ëgën o ggëyéy – you go show your mom this paper!