nish

nish
2 / nish
Recording(s)
Sample Sentences
bama shna nish gongëk miné ngi yemen – later after 2 days we had it again
nish gon ttho ngi yesimen mnedoshkwëdé zhi ėskenabik – 2 days we didnt have electricity in Escanaba
zgabyéngén nish dbêgen shodë myéwêk – you drive 2 miles on this road!
ėgi nish nëm'é gizhgêk – 2 weeks ago
nish gizes ėgi yawet ngi dbeshka – my birthday was 2 months ago
nish dapnen – you pick up two (comm.)